Privacy Policy

Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AR&B bvba, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 65 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0712.598.919

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Privacy & Disclaimer
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van AR&B bvba. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de verantwoordelijkheid om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
Persoonlijke gegevens
Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens door AR&B bvba gebruikt om u te contacteren. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten. Als u dat niet wenst, volstaat het om dit mee te delen via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier. Op de website van AR&B bvba zijn een aantal cookies geplaatst met als enige doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen als ook toe te laten om via het contactformulier te communiceren.
De wet ‚Verwerking persoonsgegevens‘ biedt u de mogelijkheid inzage in uw gegevens te vragen en ze indien nodig te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met AR&B bvba via het contactformulier. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop AR&B bvba uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be
Inhoud
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden en beelden als eender welke andere vorm van informatie wordt door AR&B bvba enkel als informatieve titel ter beschikking gesteld.
Aansprakelijkheid
AR&B bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de informatie zoals die vermeld staat op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie.
Eigendom & Copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van AR&B bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van AR&B bvba is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AR&B bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser.
Logbestanden
Bij elk bezoek aan websites worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. AR&B bvba slaat enkel de basis informatie op in deze log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website verder af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. AR&B bvba maakt geen analyses van de IP adressen.
Cookies
De AR&B bvba website maakt gebruik van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van AR&B bvba verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Meer informatie over cookies vind je ook op http://www.allaboutcookies.org/
Veiligheid
Op de website van AR&B bvba zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij AR&B bvba werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@arnb-solar.be
Links
De website van AR&B bvba bevat links naar andere sites. AR&B bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het privacy statement van de website van AR&B bvba heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.
Meldingen en Aanpassingen
AR&B bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de Privacy Policy te wijzigen.


Beleid laatst bijgewerkt op 28 november 2018